Termos e condicións
Termos e Condicións

Esta páxina contén os termos e condicións. Por favor, lea estes termos e condicións coidadosamente antes de comprar calquera produto. Ten que entender que, ao solicitar calquera dos nosos produtos,acepta estes termos e condicións.

Ao facer un pedido en roialonso.com, garante que ten polo menos 18 anos de idade (ou ten autorización dos pais para mercar os nosos productos) e acepta estes termos e condicións que se aplican a todos os pedidos. Ningún destes termos e condicións afectan os seus dereitos estatutarios.

Información persoal

Toda a información persoal que nos facilite serán tratadas por roialonso.com como responsable da información persoal. A información persoal recibida será utilizada para garantir as entregas. A información recibida só está disponible para roialonso.com e Tictail e non serán compartidas con terceiros. Ten o dereito de inspeccionar as informacións que atinguen á súa persoa. Sempre ten dereito a solicitar a roialonso.com dita información para borrarla ou corrixirla. Ao aceptar as condicións de roialonso.com, concordas co anterior
.

Forza maior:

Eventos fora do control de roialonso.com, que non sexan razoablemente previsibles serán considerados de forza maior.
Esto signfica que, en ditas condicións,  roialonso.com está liberado de cumprir as súas obrigas contractuais.
Exemplos de ditos eventos pode ser, accións do goberno, aparición dunha nova lei ou modificación da existente, conflicto, embargo, incendio ou inundación, sabotaxe, accidente, guerra, desastres naturais, folgas ou falta de entrega dos proveedores.
A forza maior tamén inclúe decisións gobernamentais que afectan negativamente ao mercado e productos, como por exemplo, condicións, advertencias, prohibicións, etc.

Pagamento

Todos os produtos pertencen á propiedade de roialonso.com ata o pago integral do producto.
Os gastos de envío e taxas do pagamento son recoñecidas antes de confirmar a compra. Se tes menos de 18 anos de idade ten que ter permiso dos pais para mercar en roialonso.com.

Todas as transferencias realizadas a través roialonso.com son manipuladas e transaccionadas través de terceiros  que garanten a súa protección. A información das tarxetas non son almacenadas e toda a información da tarxeta é feita sobre o cifrado SSL. Por favor, lea os termos e condicións do modo de pago elixido para a operación.


Impostos locais

Por favor, teña en conta que os impostos locais (imposto sobre vendas, dereito de aduana) poden ocorrer, dependendo da súa rexión e dereitos de aduana locais.

Cookies:

roialonso.com utiliza cookies segundo a nova Lei de Comunicacións Electrónicas, que entrou en vigor o 25 de xullo de 2003. Unha cookie é un pequeno arquivo de texto almacenado no seu ordenador que contén información que axudan ao sitio a identificar e rastrexar o visitante. As cookies non danar ao ordenador, consisten só en texto, non pode conter virus e non ocupan practicamente ningún espazo no seu disco duro. Existen dous tipos de cookies: "cookies da sesión" e cookies que son gardados permanentemente no seu ordenador.

O primeiro tipo de cookie comunmente usado é "cookies da sesión". Durante o tempo que visita a nosa web, o noso servidor web atribúe ao seu navegador unha secuencia de identificador único para non confundilo con outros visitantes. A "Sesión Cookie" nunca é almacenada permanentemente no seu ordenador e desaparece cando pecha o navegador. Para usar roialonso.com sen problemas ten que ter habilitadas as cookies.

O segundo tipo de cookie salva un ficheiro permanentemente no ordenador. Este tipo de cookie é utilizado para rastrexar como os visitantes se moven na web. Isto só se usa para ofrecer aos visitantes mellores servizos e apoio. Os ficheiros de texto poden ser eliminados. En roialonso.com usanse este tipo de cookies para manter o control da súa cesta da compra e manter estatísticas dos nosos visitantes. As informacións almacenadas no seu ordenador é só un número único, sen ningunha conexión con información persoal.Máis información

roi alonso resérvase o dereito de modificar calquera información, incluíndo pero non limitado aos prezos, termos de ofertas de compra e de produtos sen previo aviso.

Tictail AB non é responsable de calquera contido, interaccións ou transferencias feitas pola http://roialonso.tictail.com.

Para calqueira consulta ou duda porse en contacto con: info@roialonso.com


Terms and codintions in short:

Terms & Conditions

This page contains the terms & conditions. Please read these terms & conditions carefully before ordering any products from us. You should understand that by ordering any of our products, you agree to be bound by these terms & conditions.

By placing an order at roi alonso, you warrant that you are at least 18 years old (or have parents' permission to buy from us) and accept these terms & conditions which shall apply to all orders placed or to be placed at roi alonso for the sale and supply of any products. None of these terms & conditions affect your statutory rights.


Personal Information

All personal information you provide us with or that we obtain will be handled by roi alonso as responsible for the personal information. The personal information you provide will be used to ensure deliveries to you, the credit assessment, to provide offers and information on our catalog to you. The information you provide is only available to roi alonso and Tictail and will not be shared with other third parties. You have the right to inspect the information held about you. You always have the right to request roi alonso to delete or correct the information held about you. By accepting the roi alonso Conditions, you agree to the above.


Force Majeure

Events outside roi alonso's control, which is not reasonably foreseeable, shall be considered force majeure, meaning that roi alonso is released from roi alonso's obligations to fulfill contractual agreements. Example of such events are government action or omission, new or amended legislation, conflict, embargo, fire or flood, sabotage, accident, war, natural disasters, strikes or lack of delivery from suppliers. The force majeure also includes government decisions that affect the market negatively and products, for example, restrictions, warnings, ban, etc.


Payment

All products remain roi alonso's property until full payment is made. Shipping costs and payment fees are recognized before confirming the purchase. If you are under 18 years old you must have parents' permission to buy from roi alonso.

All transfers conducted through roi alonso are handled and transacted through third party dedicated gateways to guarantee your protection. Card information is not stored and all card information is handled over SSL encryption. Please read the terms & conditions for the payment gateway choosen for the transaction as they are responsible for the transactions made.


Local Taxes

Please note that local charges (sales tax, customs duty) may occur, depending on your region and local customs duties. These charges are at the customers own expense.


Cookies

roi alonso uses cookies according to the new Electronic Communications Act, which came into force on 25 July 2003. A cookie is a small text file stored on your computer that contains information that helps the website to identify and track the visitor. Cookies do no harm to your computer, consist only of text, can not contain viruses and occupies virtually no space on your hard drive. There are two types of cookies: "Session Cookies" and cookies that are saved permanently on your computer.

The first type of cookie commonly used is "Session Cookies". During the time you visit the website, our web server assigns your browser a unique identifier string so as not to confuse you with other visitors. A "Session Cookie" is never stored permanently on your computer and disappears when you close your browser. To use roi alonso without troubles you need to have cookies enabled.

The second type of cookie saves a file permanently on your computer. This type of cookie is used to track how visitors move around on the website. This is only used to offer visitors better services and support. The text files can be deleted. On roi alonso we use this type of cookie to keep track of your shopping cart and to keep statistics of our visitors. The information stored on your computer is only a unique number, without any connection to personal information.


Additional Information

roi alonso reserves the right to amend any information, including but not limited to prices, technical specifications, terms of purchase and product offerings without prior notice.

Tictail AB is not responsible for any content, interactions or transfers made on http://roialonso.tictail.com.


All enquiries: info@roialonso.com